top of page

Werkzaamheid medicatie

“Farmaceutisch Paradigma(FP) versus “Post Farmaceutisch Paradigma” (PFP)

 

Voordat we beginnen met het bespreken van de werkzaamheid van bestaande farmaceutische behandelingen, wil ik eerst de aandacht vestigen op de belangrijkste kenmerken en de machtsdistribunie binnen de medische sector. Er is namelijk sprake van een "Farmaceutisch Paradigma" en een "Post Farmaceutisch Paradigma". Deze tweedeling geldt niet alleen voor de medici, het geldt deels ook voor de patiënten.

 

De aannames en kenmerken van het Farmaceutisch Paradigma (FP) zijn:

 

1. alléén reguliere en farmaceutische behandelingen zijn effectief en werkzaam (en de farmacie levert de noodzakelijke "Silver Bullets"); alle niet-farmaceutische en niet-reguliere behandelingen (zoals supplementen) moeten worden vermeden, want dat zijn vormen van "kwakzalverij" en kunnen zelfs "gevaarlijk" zijn 

 

2. ziektes die niet goed zijn begrepen of beschreven in richtlijnen zijn "vaag"; daar is dus ook geen farmaceutische oplossing voor en de patiënt moet in die gevallen worden worden doorverwezen naar een psychotherapeut (zoals bij de "diagnoses" SOLK en ALK)

 

3. als een patiënt op gezag van de arts of specialist is "uitbehandeld", dan heeft de patiënt geen recht meer op medische ondersteuning; ook wordt in deze fase niet-farmaceutische en niet-reguliere behandeling ontraden

 

4. de patiënt is een "geval", een "casus", een "wandelende ziekte" en er wordt door artsen en specialisten geen aandacht gegeven aan de psychische, sociale en spirituele aspecten die de patiënt in zijn/haar ziekteproces zouden kunnen ondersteunen (hiermee wordt géén BPS bedoeld!)

 

5. FP heeft zijn wortels in de rechterkant van het politieke spectrum en beschikt over een zeer sterk lobby-netwerk, dat zich uitstrekt in de wetenschap, medische opleidingen, medische regelgevers en toezichthouders (zoals de FDA in de VS, die volgens de wet zelfs deels betaald wordt door Big Pharma!!), in medische verenigingen, in patiëntenverenigingen en in de politiek.

 

6. FP is aanhanger van het winstmaximalisatie principe; het principe van winstmaximalisatie werkt vaak ten nadele van de patiënt door onder andere hoge prijsstellingen van sommige geneesmiddelen. Het heeft ook tot gevolg dat niet-reguliere nieuwe initiatieven, die de winst kunnen bedreigen van Big Pharma, worden gecancelled door gebruik te maken van ingehuurde wetenschappers die artikelen schrijven met als doel twijfel te zaaien over het nieuwe initiatief ("Industry of Doubt"). Voorts worden universiteiten ontmoedigd om mee te werken aan onderzoek aan niet-reguliere behandelingen. Twee ernstige voorbeelden van winstmaximalisatie binnen FP zijn het Oxycodon schandaal in de VS (dat tot nu toe 400.000 mensenlevens heeft gekost) en het Canadese farmacieconcern Valeant, dat in hoog tempo farmaceutische bedrijven opkocht om daarna de prijzen van de medicijnen absurd te verhogen.

 

Naast het Farmaceutisch Paradigma staat het Post Farmaceutisch Paradigma (PFP). De uitgangspunten van het Post Farmaceutisch Paradigma zijn wezenlijk anders:

 

1. farmaceutische en reguliere behandelingen werken soms niet en in een (groot) aantal gevallen is dan een niet-farmaceutisch en niet-reguliere behandeling mogelijk die gedeeltelijk of zelfs geheel werkzaam is

2. ziektes die niet "duidelijk" zijn heten niet "vaag", maar moeten verder onderzocht worden. Immers, iedere ziekte is vaag, zolang je de oorzaak niet kent. "Diagnoses" als SOLK en ALK worden niet gesteld

 

3. een patiënt wordt nooit vroegtijdig opgegeven; er zijn altijd nog behandelingen met macro-nutriënten en micro-nutriënten die op verzoek van de patiënt kunnen worden toegepast

 

4. de arts of specialist kijkt verder dan alleen "de blindedarm op kamer 5" en zorgt ook voor een psychologisch, sociaal en ook spiritueel klimaat waarin de patiënt goed gedijt (zoals een authentiek gelijkwaardig gesprek, planten op de kamer of uitzicht op groen, mogelijkheid tot prettige sociale interactie met anderen én goed ziekenhuisvoedsel)

 

5. PFP heeft zijn wortels in het midden en de linkerkant van het politieke spectrum en kent géén sterk lobby-netwerk

 

6. PFP is aanhanger van het innovatie principe (het vinden van nieuwe, betere en ook veelal goedkopere methodes om patiënten te behandelen); om deze reden wordt zij steeds aangevallen door FP (zie boven); PFP is meer geïnteresseerd in patiënten dan in winst

  

Dit onderscheid tussen FP en PFP geldt niet alleen voor artsen en specialisten, maar het geldt ook gedeeltelijk voor patiënten. FP patiënten geloven in de superioriteit en onbetwijfelbaarheid van de reguliere medische sector (het oude dokter-patiënt model), terwijl PFP patiënten daar de nodige vraagtekens bij plaatsen ("medici zijn ook maar mensen"). PFP patiënten zoeken dan ook steeds naar nieuwe en betere wegen en ook naar betere artsen, indien nodig.

 

Het drama is nu dat de ziektes ME/cvs, Long Covid, fibromyalgie, Lyme, QVS en post sepsis precies vallen in het heetst van de strijd tussen FP en PFP.  FP zal echter nooit op redelijke termijn de oplossing kunnen vinden voor deze ziektes omdat het winstpotentieel van deze ziektes minimaal is. Omdat FP 80 tot 90% van de medische sector omvat, maar ook van de wetenschap en politiek, is er vanuit deze machtsbepalende hoek niet veel te verwachten. Het is dan ook om deze reden dat de echte doorbraken op het gebied van ME/LC waarschijnlijk zullen komen vanuit ¨ontwikkelingslanden¨.

 

Dit drama zet zich voort naar de huisartsen, want die moeten functioneren in een medisch systeem dat vrijwel volledig FP is. Er is zelfs angst onder huisartsen om nieuwe en betere wegen in te slaan. Bovendien heeft de huisarts niet de tijd en de kennis om goed onderzoek te doen en daarom vervallen huisartsen vaak tot "diagnoses" als ALK en SOLK. 

 

Afsluitend: supplementen zijn de natuurlijke vijand van de FP. Alle desinformatie over supplementen ("weggegooid geld") komt altijd uit die hoek. Trap er niet!! Laat je adviseren door goede PFP artsen.

 

Genoeg hierover!

 

In het onderstaande geef ik een overzicht van een aantal belangrijke klinische onderzoeken die zijn gedaan met farmaceutische middelen ten behoeve van ME/cvs, Long Covid en fibromyalgie.

 

Op de volgende pagina (werkzaamheid supplementen) geef ik ook een overzicht van de belangrijkste klinische onderzoeken waarbij gebruik wordt gemaakt van supplementen om  ME/cvs, Long Covid en fibromyalgie.

 

—-------------------------------------------------

 

SSRI's (anti-depressiva)

 

SSRI's zijn antidepressiva die ervoor zorgen dat de hoeveelheid vrij serotonine (een neurotransmitter) in de hersenen op peil blijft. Als het niveau te veel daalt dan ontstaat depressie en suïcidaliteit. Een tekort aan serotonine veroorzaakt echter ook disfunctie van de hersenen, want de hersenen werken niet goed zonder voldoende van deze neurotransmitter. Door overprikkeling van de hersenen wordt meer serotonine onttrokken aan de vrije hoeveelheid en dit veroorzaakt niet alleen de depressie bij de patiënt, maar ook (bij een tekort aan serotonine) een slechtere werking van de hersenen. Een SSRI zou dus niet alleen de stemming verbeteren bij ME/LC, maar ook de hersenen gaan weer beter werken.

 

De directe invloed van een SSRI op het immuunsysteem is het volgende:

 

•  verhoging productie witte bloedcellen (T-cellen en B-cellen)

•  vermindering van ontstekings- mediatoren (ontstekingsremmend)

•  bescherming tegen auto-immuun reacties (door de aanmaak van Treg cellen)

•  serotonine helpt om de celdood van immuuncellen te reduceren

 

Onderzoek naar de effectiviteit van SSRI's bij ME/LC vereist een lange horizon van onderzoek. Minder dan twee maanden heeft geen zin en onderzoeken die daar toch van uitgaan leveren een negatief resultaat. 

 

N.B. De toepassing van een SSRI bij ME/LC geschiedt dus niet om psychische redenen, maar wel om zuiver medische redenen!

 

----------

“Early treatment with fluvoxamine, bromhexine, cyproheptadine and niclosamide to prevent clinical deterioration in patients with symptomatic Covid19: a randomized clinical trial”, Dhamikka Leshan Wannigama, Cameron Hurst, Patthranit Phatharapornjaroen, Parichart Hongsing, Natchalaikorn Sirichumroonwit, Kanokpoj Chanpuwat, et al., eClinicalMedicine (part of The Lancet), march 14, 2024

Conclusie: in een poging goedkopere behandelingen voor Covid19 te ontwikkelen voor de armere landen is in Thailand een onderzoek gedaan naar behandeling van ernstige Covid19. Daartoe is bij 995 patiënten de SSRI fluvoxamine uitgetest in een RCT. Het resultaat: na 28 dagen was in de SSRI-groep 5,6% van de patiënten erop achteruit gegaan (zij behoefden low flow oxygen), terwijl in de onbehandelde groep dat percentage 20,7 % was! Ook op andere parameters scoorde de SSRI-groep (fluvoxamine) véél beter dan de onbehandelde groep. Het resultaat kon nog verder worden verbeterd naar 0% (!) verslechtering door de SSRI fluvoxamine te combineren met respectievelijk  broomhexine, cyproheptadine en niclosamide. Toepassing van fluvoxamine (SSRI) met een extra immuunbeïnvloedend middel garandeert dus dat gehospitaliseerden met Covid19 niet verder achteruit gaan!

-----------

"Treatment of 95 post-Covid patients with SSRI's”, Rus CCP, Vries de B, Vries IEJ, Nutma I, Kooy JJ, Sci Rep, 2023, 13: 18599; published online 2023 nov 2; doi: 10.1038/s41598-023-45072-9

 

Conclusie: het onderzoek was een pilot en het beschrijft de toepassing van een SSRI (verschillende types zijn toegepast) bij 95 Long Covid patiënten. De conclusie was dat ongeveer 2/3 van de deelnemers goed tot zeer goed reageerde, dat een kwart redelijk goed reageerde en dat 10% niet reageerde op de toepassing van een SSRI. De toepassing leidde tot vermindering van een groot aantal klachten: brain fog, vermoeidheid, dysautonomie (zoals POTS en ontregeling van de  hartfunctie) en sensorische overbelasting. De onderzoekers raden aan dit onderzoek te herhalen als RCT.
 

—------

 

"An investigation of the long term benefits of anti-depressant medication in the recovery of patients with chronic fatigue syndrome", Thomas MA, Smith AP; Hum. Psychofarmacol. 2006  december 21 (8)  503-509

 

Conclusie: 275 patiënten die voldeden aan de CDC definitie voor ME/cvs werden getest op welzijn, slaap, mate van activiteit en psychopathologie na 6 en 18 maanden. Van deze patiënten kregen 47 een antidepressivum (tricyclisch of SSRI). De groep die was behandeld met antidepressiva was verbeterd op alle gemeten punten en dit effect was na 3 jaar nog steeds meetbaar. De SSRI deed het ook beter dan de tricyclische antidepressiva.

—-------------------------------------------------

 

Anti-psychotica

 

De werking van anti-psychotica berust op een vermindering van de dopamine-prikkeling door hechting aan de dopaminereceptoren. Daardoor wordt de produktie van adrenaline en noradrenaline geremd en dat vermindert de activiteit van de sympathicus (verantwoordelijk voor onder andere "vechten", "vluchten" en "bevriezen van angst"). Quetiapine stimuleert tegelijkertijd de serotonine receptoren (die de parasympaticus stimuleren om te zorgen voor rust en ontspanning). 

 

Er is wetenschappelijk (nog) geen consensus over de werkzaamheid van antipsychotica bij ME/cvs of Long Covid. Meer onderzoek is nodig!

 

--------

"Off label use of Aripiprazole as a treatment for ME/CFS; a retrospective study of 101 patients treated with a low dose of Aripiprazole"; Crosby LD, Kalanidhi S, Bonilla A, Subramanian A, Ballon JS, Bonilla H; Journal of Translational Medicine, 19, article 50 (2021)

 

Conclusie: de toepassing van een lage dosis Aripiprazole (een anti-psychoticum) aan patiënten met ME/cvs geeft een duidelijke verbetering te zien bij een groot deel van de geteste patiënten. Van 101 onderzochte patiënten toonde 74% een verbetering op één of meer van de indicatoren vermoeidheid, hersenmist, niet-verkwikkende slaap en PEM. De onderzoekers raden aan dit onderzoek te herhalen als RCT.
 

—-------------------------------------------------

 

Mestinon

 

Mestinon (pyridostigmine) is een acetylcholinesteraseremmer. Dat zorgt er voor dat de neurotransmitter acetylcholine minder snel wordt afgebroken. ME/LC patiënten hebben een tekort aan acetylcholine in de hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg. en dit leidt tot de volgende problemen:

 

•  spierzwakte (problemen met lopen, praten en slikken)

•  minder energieproductie (vermoeidheid en minder uithoudingsvermogen)

•  cognitieve stoornissen (geheugenproblemen, concentratieproblemen en verwardheid)

• psychische stoornissen (depressie, angst en paniek)

   

De toepassing van mestinon kan deze symptomen verminderen. Het wordt vooral gebruikt bij ME/cvs en Long Covid tegen spierzwakte.

 

—-------

 

¨Neurovascular Dysregulation and Acute Exercise Intolerance in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: a Randomized, Placebo-controlled Trial of Pyridostigmine¨; Joseph P, Pari R, Miller S, Xiao W, Waxman AB, Systrom DM; Educational and Clinical Practice, vol 162, issue 5, november 2022, 1116-1126

 

Conclusie: 23 ME/cvs patiënten kregen Mestinon en 22 kregen een placebo. De bloeddoorstroming verbeterde bij de testgroep tijdens (acute) inspanning, terwijl de placebogroep een verminderde bloeddoorstroming had bij acute inspanning. Hun conclusie is dat verminderde bloeddoorstroming tijdens inspanning is te behandelen met Mestinon, maar dat veel meer onderzoek nodig is.

 

—------

 

¨Acute Effect of Pyridostigmine in Exertional Intolerance in Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome; a Randomized Placebo-controlled Clinical Trial¨; Stovall M et al, A66, Physiological Study of Lung Function, Thematic Poster Session, A2063-A2063, 2022

 

Conclusie: Gebruik van Mestinon toonde aan dat acute inspannings intolerantie wordt veroorzaakt door een verslechterde capillaire doorstroming van het bloed. Tevens ontdekten zij dat voorafgaande inspanning eveneens een negatieve invloed had op bloeddoorstroming tijdens acute inspanning en dat staat bekend als PEM. (N.B. dit onderzoek opent de weg naar behandeling van slechte bloeddoorstroming en PEM met mestinon).
 

—-------------------------------------------------

 

Corticosteroïden

 

Corticosteroïden zijn een groep hormonen die worden aangemaakt door de bijnieren (cortisol, cortisone en corticosteron). Ze hebben de volgende werkingen:

•  ze remmen de productie van ontstekingsbevorderende stoffen zoals cytokines en chemokines

•  ze onderdrukken het immuunsysteem om een overmatige reactie van het immuunsysteem te remmen (vergelijkbaar met functie Treg cellen)

•  bevordert de ademhaling door ontstekingen in de luchtwegen te verminderen 

 •  vermindert productie van histamine (hetgeen bij de aandoening MCAS in overmaat wordt geproduceerd)

 

Er zijn naast de natuurlijk vormen ook synthetische vormen en die worden onderverdeeld in 4 klassen:

 

•  klasse 1: lichtste vorm (zoals bijv. hydrocortison)

•  klasse 2: zwaardere vorm (zoals bijv. betamethason)

•  klasse 3: nog zwaardere vorm (zoals bijv. fluticason)

•  klasse 4: zwaarste vorm (zoals bijv. prednison en dexamethason)

 

Naast deze goede werkingen is er de problematische werking van immunosuppressie. Zware middelen mogen daarom slechts kort worden gebruikt (orde van grootte: één week) en de lichtste vorm mag gedurende langere periode worden gebruikt (orde van grootte: half jaar tot een jaar). 

 

De lichtste vorm (hydrocortison) mag niet langer dan een jaar worden gebruikt bij ME/LC patiënten met bijnierinsufficiëntie  omdat de bijnieren in die periode gaan herstellen door de cortisolsuppletie, waarna de patiënt rondloopt met een te hoog cortisol. En dat is slecht voor de immuunrespons!

 

—-------

 

¨Caution against corticosteroid based Covid-19 treatment¨, Tang C, Wang Y, Lv H, Guab Z, Gu H; The Lancet, volume 395, issue10239, 1759-1760, june 6 2020

 

Conclusie: Bij een retrospectieve studie met in totaal 539 SARS-patiënten, waarbij steroïden (zoals cortison en cortisol) werden toegepast als ontstekingsremmer, bleek dat 24% een door steroïde geīnduceerde ONFH had opgelopen (ONFH staat voor avasculaire necrose van de femurkop; daarbij sterft het weefsel van het beenbot aan de bovenkant door verminderde bloedtoevoer). Onderzoekers stellen dat bij SARS-patiënten corticosteroïd alleen in specifieke situaties mag worden toegepast. (N.B. In zijn algemeenheid moet gesteld worden dat ontstekingsremmers als cortison en cortisol, die tevens leiden tot immunosuppressie, moeten worden vermeden bij ME/cvs en Long Covid).

—-------------------------------------------------

 

LDN (Low Dose Naltrexone)

 

LDN staat voor Low Dose Naltrexone. Het gaat dus om microdosering van Naltrexone (1,5 tot 4,5 mg per dag). Naltrexone is een middel dat wordt ingezet om heroïneverslaving te doorbreken. Het middel hecht zich aan de opiaatreceptoren waardoor opiaten niet meer werken, terwijl tegelijkertijd het lichaam wel geprikkeld blijft. Daarna kan onder begeleiding de hoeveelheid Naltrexone worden afgebouwd.

 

Naltrexone in microdosing leidt tot slechts een korte binding aan de opiaatreceptoren. Deze korte binding geeft een aantal belangrijke effecten:

 

•  het verhoogt de productie van endorfinen (betrokken bij het immuunsysteem, pijnregulatie en welbevinden)

•  het vermeerdert het aantal opiaatreceptoren

•  het verbetert de gevoeligheid van de receptoren voor opiaat

•  het vermindert de celdood van immuuncellen 

 

Hierdoor heeft microdosering van Naltrexone (LDN) een gunstige uitwerking op de volgende ziektebeelden:

 

•  chronische pijn (zoals bij fibromyalgie en reumatoïde artritis)

•  auto-immuunziektes 

•  infectieziektes

•  neurologische aandoeningen (zoals Parkinson en Alzheimer)

•  kanker

 

De werking verloopt voor een groot deel via de verhoging van de hoeveelheid endorfinen alsmede de gevoeligheid daarvoor. Dit leidt tot:

 

•  verhoging van de productie van witte bloedcellen

•  versterking van de werking van T-cellen en B-cellen

•  vermindering van ontstekingen

 

Een ander middel dat de productie van endorfinen verhoogt is DPP-IV. Dit middel werkt ongeveer hetzelfde maar is minder krachtig. Het middel DPP-IV is niet receptplichtig.

 

Er zijn ook nog andere manieren om het endorfineniveau te verhogen. Bedenk dat sommige methodes niet uitvoerbaar zijn voor zware en extreme ME/LC patiënten.

 

•  beweging (wandelen, fietsen)

•  yoga en meditatie

•  muziek luisteren 

•  in de natuur zijn

•  knuffelen (van je partner of de hond)

•  pittig eten (capsaïcine!)

•  lachen en prettig gezelschap

•  sex (solo-sex of duo-sex) 

 

-------------------
 

¨Potential Therapeutic Benefit of Low Dose Naltrexone Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome; Role of Transient Receptor Potential Melastatin 3 Ion Channels in Pathophysiology and Treatment¨; Cabanas H, Muraki K, Eaton-Fitch N, Ross-Staines D, Marshall-Gradisnik S; Front Immunol, 13 july 2021, vol. 12

 

Conclusie: In dit overzichtsartikel wordt het mechanisme uitgewerkt waarom NTX in lage doseringen (LDN) de aanmaak van NK-cellen bevordert. Tevens maken zij melding van positieve patiëntenervaringen, zonder dat hier een wetenschappelijk RCT aan ten grondslag ligt. Hun oproep is dan ook om dat snél te doen. Omdat de Amerikaanse farmaceutische industrie dit onderzoek weigert, hopen zij dat dit onderzoek in andere landen wel gaat gebeuren (!!!!).

bottom of page